تبلیغات اقتصادی برنزی

تومان 700،000
  • 100 هزار وییو استوری در پیج های سطح متوسط

تبلیغات اقتصادی نقره ای

تومان 1،950،000
  • 300 کا وییو استوری در پیج های سطح متوسط

تبلیغات اقتصادی طلایی

تومان 3،000،000
  • 500 هزار وییو